INTIMISTS 9
"WONDERFUL WORLD"

28 September - 27 October 2021

Artists:

Juliette Laroche

Shanthi Thiruppathi

Igor Zusev

Mercedes Ng

Nadzeya Naurotskaya

Maria Titan

Uljana Korol